Top

Obchodní korporace

Komplexní služby v oblasti obchodního práva.

Chcete-li založit nebo řádně spravovat obchodní korporaci, jen těžko se obejdete bez zázemí kvalitních právníků. Zkušený advokát vám umožní věnovat se obchodu naplno.

Obchodní korporace se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a jsou definovány jako obchodní společnosti a družstva. Ustanovení, která se korporací týkají, je mnoho a jsou hodně provázaná. Advokát vám pomůže se v nich orientovat.

 

Typy obchodní společnosti:
  • veřejná obchodní společnost (osobní společnost),
  • komanditní společnost (osobní společnost),
  • společnost s ručením omezeným (kapitálová společnost),
  • akciová společnost (kapitálová společnost),
  • družstvo.

 

Evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní společnost se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující evropskou společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení nebo evropskou družstevní společnost.

Všechny obchodní společnosti a družstva se povinně zapisují do obchodního rejstříku. Zápisem dochází ke vzniku korporace, kterému předchází její založení.

 

Založení korporace

Pro založení korporace je potřeba společenská smlouva nebo zakladatelská listina v případě jediného zakladatele nebo stanovy v případě akciové společnosti. Pro společnost s ručením omezeným a akciovou společnost musejí mít tyto dokumenty formu notářského zápisu.

Akciové společnosti si mohou zvolit dualistický model v podobě řídícího orgánu – představenstva a kontrolního orgánu – dozorčí rady. Anebo monistický model, který vede statutární ředitel a správní rada, jejímž předsedou může být právě statutární ředitel.

 

Složení vkladů

Každý z podílníků kapitálové obchodní korporace do ní musí vložit svůj vklad. Ten může být jak peněžitý, tak nepeněžitý, například nemovitost či pohledávka. Různé typy obchodních korporací mají jiné podmínky pro základní kapitál.

 

Základní podmínky

Před zápisem obchodní korporace do rejstříku je potřebné získat živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění. Zároveň musí mít nezaměnitelný název obchodní firmy a definované sídlo společnosti.

 

Zapsáním obchodní korporace do obchodního rejstříku se stane právnickou osobou a je dokončen její vznik. Návrh na zápis musí být podán nejpozději 6 měsíců od založení.

 

Chcete-li se věnovat hlavně svému podnikání a obchodu, přenechte starosti se založením, správou a likvidací na advokáta. Ten může být například i členem dozorčí rady společnosti. Získáváte tím právní oporu a eliminujete možné komplikace.

Příklady úkonů advokáta pro obchodní korporace

Konzultace ohledně možných postupů

Založení obchodní korporace

Změna parametrů korporace

Likvidace obchodní korporace

Zápis do obchodního rejstříku

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.