Top
ADVOKÁT PRAHA VRŠOVICE - volejte 704 700 705 / Záruky kvality služeb advokáta

Záruky kvality služeb advokáta

Pravidla, která znamenají svět

Advokát je svobodné právnické povolání, které se zabývá soustavným poskytováním právních služeb, a to zpravidla za úplatu. Tak zní základní definice advokáta.

Avšak kdo může jako advokát vystupovat a jaké jsou záruky kvality služeb advokáta? Na tuto otázku už musíme podat ucelenější odpověď.

Právo je základním kamenem moderní svobodné společnosti. Proto je zcela zásadní, aby všichni, kdo v právním systému hrají významnou úlohu, splňovali kritéria pro výkon takového povolání. Advokáti proto vytvářejí stavovské organizace, jež tuto funkci zajišťují.

V České republice, stejně jako v mnoha jiných zemích, je zakotvena exkluzivita poskytování právních služeb advokáty (a v omezené míře notáři a exekutory). Právníci stojící mimo stavovské organizace nemohou právní služby soustavně a za úplatu poskytovat.

Důležitým rysem advokáta je nezávislost (na státu i jiných subjektech) a vázanost příkazy klienta, pokud nejsou v rozporu s právními či stavovskými předpisy.

Příprava na povolání advokáta

Univerzitní vzdělání

K tomu, aby se kdokoliv mohl stát advokátem, musí nejprve úspěšně vystudovat některou z právnických fakult na univerzitě v České republice, aby získal odpovídající teoretické vzdělání v oblasti českého práva. Úspěšné zakončení studia je honorováno titulem Mgr. Avšak to pro povolání advokáta zdaleka nestačí...

Advokátní koncipient

Pouhé univerzitní vzdělání v právnickém oboru vám umožňuje pracovat jako právník, například jako firemní, ovšem pro samostatnou advokátní činnosti musíte udělat ještě mnoho dalších kroků. Tím prvním je podstoupit dlouholetou právní praxi pod dohledem advokáta školitele jako advokátní koncipient. V tomto období se naučíte aplikovat své teoretické znalosti v praxi a zároveň poznáte realitu advokátního povolání. Avšak ani to stále nestačí...

Advokátní zkouška

Celý proces přípravy na samostatnou advokátní činnost završuje složení advokátní zkoušky. Ta se skládá z osmi základních právních oborů, nejprve v písemné a následně i v ústní formě. V žádném případě zde neplatí, že zkoušku udělá každý, kdo se na ni přihlásí. Úspěšnost složení advokátní zkoušky je přibližně 70%, s hodnocením výtečně pak pouhých 10 % z úspěšných absolventů.

Záruky kvality služeb advokáta

Česká advokátní komora

Propracovaným vzdělávacím postupem garantuje Česká republika odbornou způsobilost advokátů pro vykonávání této velmi složité a odpovědné profese. Ovšem tím garance kvality služeb advokáta zdaleka nekončí. Složení advokátní zkoušky je nezbytnou podmínkou pro zapsání na seznam advokátů vedeného Českou advokátní komorou. Jakmile splníte všechny zákonné podmínky a složíte slib advokáta, budete zapsán do seznamu advokátu a stáváte se členem České advokátní komory (ČAK), což je největší samosprávná profesní organizace v České republice. ČAK chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty. To obnáší mimo jiné vydávání stavovských předpisu nebo zajišťování kárných řízení v případě porušování pravidel.

Předpisy o advokacii

Kromě ČAK existují v českém právním systému další nástroje, kterými se zajišťuje odpovídající úroveň advokátních služeb. Jsou to především právní předpisy, které pomocí úmluv, zákonů a vyhlášek ještě více zpřesňují pravidla pro výkon advokacie.

Pojištění advokáta

Advokát odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie. Advokát odpovídá za škodu způsobenou klientovi i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jiným jeho zaměstnancem než zaměstnaným advokátem.

Více o pojištění advokáta
Chcete se sami přesvědčit?
Nezdráhejte se mne kontaktovat.