Top

Trestní řízení

Dobrý advokát se hodí v každé fázi trestního řízení. Nejvíc ale ještě před tím, než je zahájeno.

Jako váš obhájce napnu všechny své síly, aby trestní řízení proběhlo korektně a bylo zohledněno vše ve váš prospěch.

Podrobnosti

Díky mlčenlivosti advokáta můžete bez obav odkrýt své karty a společně nalézt nejlepší strategii k vaší obhajobě pro trestní řízení.

Podrobnosti

Již při podání vysvětlení mějte s sebou advokáta. Vyvarujete se problémům v pozdějších fázích trestního řízení.

Podrobnosti

Mějte své tahy rozmyšlené dopředu, abyste se zbytečně nevystavili riziku trestního řízení.

Podrobnosti

Využijte všech svých práv a získejte odpovídající zadostiučinění v trestním řízení.

Podrobnosti

Podle Listiny základních práv a svobod, má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. Advokát tedy může odborně poradit již před zahájením trestního řízení.

Osoba vyzvaná k podání vysvětlení policejním orgánem, který zahájil trestní řízení, má právo na právní pomoc. To zjednodušeně znamená, že se smí poradit s advokátem. Právní pomoc advokáta při podání vysvětlení spočívá zejména ve vysvětlení významu jednotlivých úkonů policejního orgánu, o obsahu poučení, o případné povinnosti mlčenlivosti a možnosti odepřít vysvětlení. Advokát však klientovi nesmí radit poté, co policejní orgán položil otázku.

Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Poškozený má právo nechat se zastupovat advokátem, činit v trestním řízení návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisů, zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a před skončením řízení se k věci vyjádřit. Zmocněnec poškozeného může být současně důvěrníkem podle zákona o obětech trestných činů.

Obhájcem v trestním řízení může být pouze advokát a jeho úkolem je poskytnout klientovi odbornou právní pomoc a v jeho prospěch využít všechna zákonná práva a prostředky. Smyslem a účelem práva na obhajobu je, aby obviněný neutrpěl újmu v důsledku neznalosti práva. Obhájce je povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc, účelně využívat k hájení jeho zájmů prostředků a způsobů obhajoby uvedených v zákoně, zejména pečovat o to, aby byly v řízení náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny nebo jeho vinu zmírňují, a tím přispívat ke správnému objasnění a rozhodnutí věci. Obhájce je oprávněn již za přípravného řízení činit za obviněného návrhy, podávat za něj žádosti, opravné prostředky, nahlížet do spisů a zúčastnit se vyšetřovacích úkonů. S obviněným, který je ve vazbě, je oprávněn mluvit bez přítomnosti třetí osoby.