Top

Preventivní poradenství

Co není zakázáno, je dovoleno. Avšak neznalost neomlouvá!

Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Přitom státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

Využijte preventivní poradenství k tomu, abyste si byli jisti, že to, co činíte, skutečně není zakázáno. A nebo naopak, že to, k čemu jste nuceni, je skutečně zákonem dovoleno nebo vyžadováno. Vždy mějte na paměti, že domněnky se nepočítají a když dojde na věc, neznalost vás neomluví a ani vám nepomůže.

 

Základní práva a povinnosti

Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod upraveny pouze zákonem.

Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.

A každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka.

Pouze soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.

Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce. Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven.

 

Preventivní poradenství se vždy vyplatí

Platné právo zaručuje každému právo na právní pomoc a to v kterékoli životní situaci. V České republice jsou přibližně 2 000 000 právních norem. Každý sice může činit, co není zákonem zakázáno, nicméně znáte někoho, kdo zná všechny právní předpisy a má zkušenosti při jejich aplikaci?

Životní zkušenost mne opakovaně utvrdila, že prevence je základem úspěchu. S oblibou klientům říkávám, že chytrý problémy řeší, ale moudrý jim předchází. Proto mé doporučení zní – nespoléhejte na štěstí ani náhodu a obraťte se na advokáta s vašimi dotazy. Preventivní poradenství může být jedna z cest, jak se vyhnout překročení pomyslné hrany zákona.

Příklady úkonů advokáta pro preventivní poradenství

Prověrka plánovaného jednání na znaky trestného činu nebo přestupku (např. obchodní transakce)

Poradenství k soudní praxi a ustálené judikatuře

Poradenství k event. konkrétním úkonům v rámci např. již probíhajícího trestního řízení

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.