Top

Správa majetku

Nalezněte správnou cestu, jak efektivně spravovat svůj majetek

Nastavte si ideální podmínky pro zvyšování zisku ze svých nemovitostí.

Podrobnosti

Získejte maximum možného od svých dlužníků. Zvolte efektivní nástroje pro vymáhání pohledávek.

Podrobnosti

SVJ

Přenechte členství v orgánech SVJ zodpovědnému advokátovi, který za vás vyřeší vše potřebné při správě společenství.

Podrobnosti

Vyhněte se nechtěnému střetu zájmů a využijte pro správu svého majetku svěřenský fond.

Podrobnosti

Ušetřete na výdajích správným nastavením svého byznysu. Daňová optimalizace vám pomůže.

Podrobnosti

Právní služby na území České republiky jsou oprávněni poskytovat výhradně osoby určené zákonem, a to například advokáti.

Advokáti poskytují právní služby ve všech věcech. Tím se rozumí zejména

Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem; o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit. Advokát je při poskytování právních služeb nezávislý; je vázán právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta.

Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

Advokát odpovídá klientovi za újmu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie. Advokát musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu, za kterou klientovi odpovídá.

 

Správa majetku advokátem

„Nový“ občanský zákoník, přinesl do českého práva institut správy cizího majetku. Ten, komu je svěřena správa majetku, který mu nepatří, ve prospěch někoho jiného, je správcem cizího majetku. Platí domněnka, že správce právně jedná jako zástupce vlastníka. Správce plní své povinnosti osobně. Správce cizího majetku vykonává svou působnost a plní povinnosti s péčí řádného hospodáře.

Mix zákonných povinností a vlastností advokáta (odbornost, mlčenlivost, ochrana zájmů klienta, pojištění pro případ odpovědnosti za újmu) je klíčovým předpokladem pro osobu, které můžete svěřit správu majetku.

Jako advokátovi mi proto můžete svěřit otázky daňové optimalizace, správy nemovitostí či např. účelnosti založení svěřenského fondu. Pomohu Vám zvolit nejvhodnější metodu vymáhání pohledávek. Poradím Vám i se správou a fungováním SVJ.