Top

Svěřenský fond

Ochraňte a spravujte svůj rodinný nebo firemní majetek.

Svěřenský fond je účelově vyčleněný soubor majetku bez právní subjektivity, který předal jeho vlastník do správy svěřenskému správci.

Svěřenský fond bývá zřízen za účelem optimalizace investic, odměňování zaměstnanců, mezigeneračního převodu majetku dětem nebo finančního zajištění na stáří apod.

 

Rozdělení rolí

Jakmile je svěřenský fond založen, figurují v něm minimálně tři osoby. Ten, kdo do svěřenského fondu vyčlenil svůj majetek je zakladatel. Ten zároveň také jmenuje správce fondu a obmyšleného, tedy osobu, která bude mít právo na plnění ze svěřeneckého fondu.

Určený svěřenský správce vykonává plnou správu majetku, který byl do fondu vyčleněn. Zákon nevylučuje, aby byl totožný se zakladatelem nebo obmyšleným. Není však vlastníkem majetku, ačkoliv jedná vlastním jménem na účet svěřenského fondu.

 

Definice svěřenského fondu

Svěřenský fond je definovaný svým statutem. Ten je vydán zakladatelem a má formu veřejné listiny notářského zápisu. V něm se označí vyčleněný majetek ve fondu, účel existence, obmyšlený a podmínky pro výplatu plnění. Podobně jako u obchodních společností, vzniká fond až po zapsání do rejstříku svěřenských fondů. Výjimku tvoří případ, kdy byl fond zřízen pro případ smrti, kde je rozhodujícím okamžikem pro vznik fondu právě smrt zakladatele.

 

Výhody svěřenského fondu
  • diskrétnost
    jako vlastník vyčleněného majetku se ve veřejných seznamech uvádí správce fondu
  • usnadnění mezigeneračního převodu majetku
    vyčleněný majetek jako celek nepodléhá rozdělení mezi dědice
  • daňová optimalizace
    z hlediska daní je na svěřenský fond pohlíženo jako na právnickou osobu a může být plátcem DPH, zároveň se na vyčlenění nevztahuje daň z příjmu právnických osob ani daň z nabytí nemovitosti

Daňových aspektů ve vztahu k svěřenskému fondu je mnohem více a mohou být s úspěchem zahrnuty do celkové daňové optimalizace majetku.

 

Problematika svěřenských fondů je poměrně nová a zároveň obsáhlá. Využijte proto možnosti konzultace s advokátem, jaké výhody by pro vás tato forma správy majetku měla.

Příklady úkonů advokáta pro svěřenský fond

Právní poradenství a konzultace

Založení svěřenského fondu

Daňová optimalizace

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.