Top

Klíč ke stabilnímu podnikání

Nedejte se zákony rozptylovat a přenechte starost s právním rámcem svého podnikání na nás.

Služby pro začínající podnikatele. Pomohu s výběrem ideální formy podnikání, zajistím smluvní dokumentaci, vyřídím vše potřebné na úřadech.

Zjistit více

Naleznu pro vás nejlepší formu obchodní korporace. Navrhnu postupy pro založení, změnu nebo konečnou likvidaci.

Zjistit více

Všechny vaše smlouvy by měly být nejen dobře napsané, ale také aktualizované. Právo se mění, tak se nenechte zaskočit.

Zjistit více

Ústní smlouva je běžná forma domluvy mezi partnery, ovšem těžko se dokazuje. Stvrďte své dohody v dobré písemné smlouvě od advokáta.

Zjistit více

Připravím pro vás bezpečné smlouvy uzavírané podnikateli podle ``nového`` občanského zákoníku.

Zjistit více

S ohledem na svou filosofii prevence pro vás vytvořím dobré obchodní podmínky, abyste se vyhnuli zbytečným sporům se svými klienty.

Zjistit více

Poskytnu komplexní balík právního poradenství pro začínající podnikatele v e-commerce a inovacích.

Zjistit více

Najděte z insolvence tu nejméně bolestivou cestu. Aktivní přístup pod dohledem advokáta se rozhodně vyplatí.

Zjistit více

Podnikání v České republice se od 1. 1. 2014 řídí  mj. „novým“ občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.).

Každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

Zejm. pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

V České republice lze v zásadě podnikat buďto jakožto fyzická osoba, jenž podniká na vlastní účet a zodpovědnost (osoba samostatně výdělečně činná, typický živnostník), anebo se založením právnické osoby.

Za účelem podnikání se nejčastěji zakládají společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Výhodou volby formy podnikání prostřednictvím právnické osoby může být lepší daňová optimalizace, nicméně za cenu vyšších administrativních a časových nákladů a požadavků kladených na účetnictví.

Správná volba právní formy podnikání je základ. Při rozhodování doporučuji brát v potaz rozsah a specifikum činnosti, vyřešit otázku ručení za závazky, přihlédnout k očekávaným tržbám a zisku, tudíž i k daňovým povinnostem.

Pomohu vám vyhodnotit rizika jednotlivých právních forem podnikání a zvolit správný postup. Pomohu vám založit obchodní korporaci a provést potřebné změny v ní, vč. event. likvidace.