Top

Smlouvy

Vystavte pevné základy vašich dohod s partnery pomocí silných smluv.

Sepisování a kontrola smluv patří mezi nejdůležitější a zároveň nejžádanější služby advokáta. A není divu. Dobře napsaná smlouva vám může ušetřit mnoho času i nervů jak při jejím naplňování, tak při vynucování jejího naplnění.

Dohody mezi partnery mají jednu zajímavou vlastnost. Když se uzavírají, málokdo si připustí, že budou porušeny. Často jsou proto smlouvy podceňovány a jejich strany podléhají pozitivnímu katatymnímu myšlení, že „tohle“ se určitě nestane.

 

Tohle jsme si nedomluvili!

Zásadní problém, který se u špatně napsaných smluv objevuje, je chybějící pravidlo pro nastalou situaci. V ten okamžik totiž obě dvě strany (nebo i více stran) mají nekonečný prostor pro uvažování ve svůj prospěch, a to je jádro sporu. Následně se buď musí složitě dohadovat a přetahovat se mezi sebou nebo se obrátit na nezávislého rozhodce. Tím se vyřešení problému ale jen protahuje a prodlužuje. Sepisujte smlouvu tak dobře, abyste se do takové situace pokud možno nedostali.

 

Tady mi to podepište

Další okamžik, kde si lidé často zadělávají na problém, je podpis smlouvy. Podléhají nátlaku protistrany nebo jen nechtějí zdržovat a dělat potíže. Tím ale zásadně ohrožují své postavení v partnerském vztahu. Na tom, že si chcete smlouvu řádně přečíst a ideálně ji nechat zkontrolovat advokátem, není nic špatného. Pokud to s vámi myslí druhá strana dobře, rozhodně to nebude brát jako nějakou potíž nebo snad váš nedostatek. I pro ní bude lepší, pokud podepíšete smlouvu, se kterou souhlasíte a hlavně jí do detailu rozumíte. Závazky vyplývající ze smluv mohou ovlivnit i celý váš život, proto se nikdy nebojte požádat o kontrolu smluv advokáta.

 

Uzavírání smluv se řídí občanským zákoníkem. O tom, zda se jedná o spotřebitelské nebo podnikatelské smlouvy rozhoduje statut stran, které takovou smlouvu uzavírají. Pokud například kupní smlouvu uzavírají dva podnikatelé, řídí se ustanoveními pro kupní smlouvu uzavíranou podnikateli. Je-li jednou ze stran spotřebitel, musí být ve smlouvě zohledněna ochrana spotřebitele.

 

Smluvní typ

Občanský zákoník definuje různé typy smluv. Proto je velmi důležité vědět, jaký typ smlouvy právě uzavíráte. Nezáleží přitom, co si myslíte, ale jaké náležitosti smlouva splňuje. Jsou-li to náležitosti pro smlouvu o dílo, nemusíte si toho být vědomi, ale uzavíráte smlouvu o dílo. Některé typy smluv mohou mít velmi podobné rysy, například kupní smlouva a smlouva o dílo. Avšak vycházejí z nich různá práva o povinnosti, proto je nutné předem vědět, o jaký konkrétní typ smlouvy se jedná.

 

Příklady náležitostí pro některé typy smluv
Kupní smlouva
 • smluvní strany: prodávající a kupující
 • závazek prodávajícího: dodat věc, která je předmětem koupě, kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k věci
 • závazek kupujícího: zaplatit kupní cenu
Smlouva o dílo
 • smluvní strany: objednatel a zhotovitel
 • závazek zhotovitele: provést určité dílo
 • závazek objednatele: zaplatit cenu za provedení díla
Smlouva o úvěru
 • smluvní strany: úvěrující a úvěrovaný
 • závazek úvěrujícího: na požádání úvěrovaného poskytnout v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky
 • závazek úvěrovaného: poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky
Smlouva o úschově věci
 • smluvní strany: uschovatel a schovatel
 • předmět smlouvy: úschova věci
 • závazek schovatele: věc opatrovat bezúplatně (úplatnost lze stanovit dohodou stran) a dočasně (schovatel má povinnost po skončení smluvního vztahu předmět opatrování vrátit)
Smlouva o skladování
 • smluvní strany: ukladatel a skladovatel
 • závazek skladovatele: převzít věc za účelem jejího uložení a opatrování
 • závazek ukladatele: zaplatit skladovateli úplatu (skladné)
Příkazní smlouva
 • smluvní strany: příkazce a příkazník
 • závazek příkazce: zařídit pro příkazníka za úplatu určitou záležitost (uskutečněním právních úkonů jménem příkazce nebo jinou činností)
 • závazek příkazníka: zaplatit příkazci úplatu, není-li sjednáno, že je smlouva bezúplatná
Smlouva o zprostředkování
 • smluvní strany: zprostředkovatel a zájemce
 • závazek zprostředkovatele vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou
 • určení smlouvy, která má být uzavřena
 • závazek zájemce zaplatit úplatu (provizi)

 

Chcete-li mít jistotu, že vaše smlouvy splňují podstatné náležitosti, nechte si je sepsat nebo alespoň zkontrolovat advokátem. Budete mít jistotu, že vztahy s vašimi partnery stojí na solidních základech.

Zvláštní skupinou jsou smlouvy uzavírané mezi podnikateli (obchodní smlouvy).

Příklady úkonů advokáta pro smlouvy

Sepsání darovací smlouvy

Sepsání kupní smlouvy

Sepsání nájemní smlouvy

Sepsání smlouvy o zápůjčce

Sepsání příkazní smlouvy

Sepsání zprostředkovatelské smlouvy

Zřízení služebnosti

Sepsání zástavní smlouvy

Sepsání smlouvy o dílo

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.