Top

Zastupování

Nespornou výhodou zastupování je, že váš zástupce může vyjednávat tvrdě, a přitom bez zbytečných emocí.

Jakmile přijdete k soudu, přenecháváte rozhodnutí na třetí osobě. Vždy udělejte maximum, abyste se dohodli. Já vám k tomu pomohu.

Podrobnosti

Jako advokát vás zastoupím před soudy všech úrovní a vybojuji pro vás maximum možného.

Podrobnosti

Je mnoho dílčích úkonů, které je ve správním řízení potřeba udělat. Využijte odborného zastupování, aby vše proběhlo hladce.

Podrobnosti

I přestupkové řízení má svá pravidla. Nechte se mnou zastupovat a já ohlídám, aby vše proběhlo korektně.

Podrobnosti

Při jednání není nad opravdový poker face. Budu za vás jednat tvrdě, obratně a s klidem.

Podrobnosti

Obecně platí, že kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného, je jeho zástupcem. Přitom ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.

Zastupování jiného nemůže ze zákona činit ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného, ledaže při smluvním zastoupení zastoupený o takovém rozporu věděl nebo musel vědět.

Zákonnou povinností advokáta je prosazovat zájmy klienta. Při poskytování služeb je advokát povinen zachovávat mlčenlivost, jež trvá dokonce i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Zároveň advokát odpovídá klientovi za újmu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie, a pro takové případy je vždy pojištěn.

 

Zastupování před soudy a dalšími orgány

Advokát vás může kvalifikovaně zastupovat v řízení před soudy všech stupňů, v řízení před Ústavním soudem a také před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Dále vás advokát  může odborně zastoupit např. ve správním řízení či v přestupkovém řízení.

 

Zastupování v obchodních jednáních

Souhrn zákonných předpokladů výkonu advokacie (odbornost, mlčenlivost, ochrana zájmů klienta, pojištění pro případ odpovědnosti za újmu) je klíčovým předpokladem pro osobu, která vás může kvalifikovaně konat službu zastupování při jednáních s obchodními partnery.

Advokát se vždy snaží o finančně nejefektivnější řešení sporu. Klientovi podle okolností případu ve vhodném okamžiku doporučí pokus o mimosoudní řešení nebo řešení v rámci rozhodčího řízení.