Top

Správní řízení

Ten, kdo se vyzná ve správním řízení, má vždy nepopiratelnou výhodu.

Správní řízení je, zjednodušeně řečeno, postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (správních orgánů).

Základní právní normou pro správní řízení je správní řád, ledaže zvláštní zákon stanoví jiný postup. A kdo zná právní řád, může snadněji proplout celým řízením.

 

Účastník správního řízení

Obecně platí, že účastníkem je ten, koho se (budoucí) rozhodnutí týká a může být dotčen. Okruhy účastníků správního řízení definované zvláštními zákony, např. stavebním, přestupkovým atd. zákony, může být odlišný, a v takových případech platí zásada speciality.

 

Správní řád

zakotvuje obecné zásady správního řízení:

  •  zásada legality a správnosti (soulad rozhodnutí se zákonem)
  • zásada materiální pravdy (rozhodnutí musí vycházet z řádně zjištěného skutkového stavu)
  • zásada rychlosti a hospodárnosti
  • zásada rovnosti účastníků řízení
  • zásada ochrany veřejného a jiného obecného zájmu
  • zásada ochrany práv a zájmů adresátů veřejné správy

Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod upraveny pouze zákonem. V praktickém správním řízení se můžete ovšem setkat i s odlišným přístupem. Proto je vždy velkou výhodou, pokud se v dané problematice vyznáte a víte, na co máte nárok a co po vás smí být podle zákona požadováno.

Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. A každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka.

V České republice jsou přibližně 2 000 000 právních norem. Je zhola nemožné,  aby kdokoliv znal všechny právní předpisy a měl zkušenosti při jejich aplikaci. Nelze tedy než doporučit odbornou právní pomoc advokáta právě při řešení životní situace spjaté se správním řízením (např. stavební povolení, přestupky, živnostenské oprávnění, koncese atd.).

Příklady úkonů advokáta pro správní řízení

Právní konzultace a návrh postupů

Zastupování v jednáních se správními a jinými orgány

Sepsání žádosti nebo odvolání

Kontrola zákonnosti postupu správních orgánů

Zastřešení věci, termínů podání, kompletnosti

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.