Top

Nemovitosti

Investujte do nemovitosti s obezřetností a jistotou právního servisu.

Nepodceňujte rizika spojená s nákupem i prodejem nemovitosti. Vzhledem k jejich hodnotě se právní opatrnost vyplatí.

Podrobnosti

Není důvod riskovat. Nechte své peníze v bezpečí, dokud se celý proces obchodu neuzavře.

Podrobnosti

Nechte si připravit veškeré podklady pro zápis do katastru, abyste nečelili zbytečným překvapením.

Podrobnosti

Udělejte maximum pro to, aby vaše stavba proběhla s minimem komplikací a silnou právní jistotou.

Podrobnosti

Zajistěte si hladký zápis změny bytových jednotek do katastru. Nechte si sepsat prohlášení advokátem.

Podrobnosti

Všechny vaše smlouvy by měly být nejen dobře napsané, ale také aktualizované. Právo se mění, tak se nenechte zaskočit.

Podrobnosti

Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

 

Nemovitosti patří k nejdražším komoditám vůbec, a proto jim zákony poskytuji speciální postavení.

Mezi specifika nakládání s nemovitostí patří např. písemná forma právního jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovitosti, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší. Jedná-li více osob, vyžadují se jejich projevy na téže listině při právním jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, anebo kterým se takové právo mění nebo ruší.

 

Evidence nemovitosti v katastru

Další specialitou je evidence v katastru nemovitostí. Zejména ve vkladovém řízení musí být k návrhu přiložen originál listiny, na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru nemovitostí. Nejsou-li podpisy na soukromé listině úředně ověřeny, musí ten, kdo zápis navrhuje, prokázat jejich pravost. Návrh na vklad do katastru nemovitostí musí být podán na stanoveném formuláři. Zároveň platí, že je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem, přílohou návrhu musí být též plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

 

Vypořádání kupní ceny

K převodu vlastnického práva k nemovitostem je nutné rozhodnutí katastrálního úřadu. Nicméně vypořádání kupní ceny bývá podstatným kritickým momentem. Pokud kupující uhradí kupní cenu před vkladem, riskuje, že přijde o peníze, aniž by byl vklad proveden, a to z různých důvodů. Obdobná situace může nastat i na straně prodávajícího. Jestli souhlasí s tím, že peníze obdrží po vkladu práva, riskuje, že převede nemovitost na kupujícího, ale peníze nikdy neuvidí. Právě proto je vhodná advokátní úschova listin a kupní ceny (odborně správně nazývaná svěřenecká smlouva). Řádně pojištěný advokát, jako třetí osoba s odbornou kvalifikací, zajistí hladký průběh obchodu.

 

Stavba nemovitosti

Rozhodnete-li se pro stavbu nemovitosti, vřele doporučuji připravit smlouvu o dílo zkušeným advokátem, nebo alespoň si ji nechat od advokáta zkontrolovat, aby vás nečekalo nějaké nepříjemné překvapení. V okamžiku podpisu smlouvy se to nemusí zdát, ale kritické okamžiky při stavbě jistě přijdou. Čím lépe bude vaše smlouva připravena na eventuality, tím spíše se s dodavatelem domluvíte na řešení, které bude vyhovovat vám. S nadsázkou říkám, že šířka úsměvu vašeho dodavatele při podpisu smlouvy je nepřímo úměrná šířce vašeho úsměvu při jejím naplňování.