Top

Přestupkové řízení

I když jste jen trošku šlápli vedle, vyplatí se spolupráce s advokátem.

Podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku upravuje zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Spácháte-li nějaký přestupek, bude s vámi pravděpodobně zahájeno přestupkové řízení. Váš advokát vám může poskytnout právní poradenství ještě před samotným zahájením řízení o přestupku. Na rozdíl od trestního řízení však nemůže požívat výsad obhájce, nicméně právo na odbornou právní pomoc, a tudíž nechat se zastoupit v řízení advokátem rozhodně máte.

 

Přestupek

Přestupek je zákonem definován jako společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek se vyžaduje zavinění. Nicméně, postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslné zavinění. Za přestupek není odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku a kdo pro duševní poruchu v době jeho spáchání nemohl rozpoznat protiprávnost svého jednání nebo své jednání ovládat.

 

Přestupkové řízení s právnickou osobou

Právnická osoba je pachatelem, jestliže k naplnění znaků přestupku došlo jednáním fyzické osoby, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přestupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě a která porušila právní povinnost uloženou právnické osobě.

Za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě, se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přestupek považuje např. statutární orgán nebo člen statutárního orgánu.

Právnická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila, např. tak, že z její strany byla vykonávána povinná nebo potřebná kontrola nad fyzickou osobou, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přestupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě, nebo byla učiněna nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení přestupku.

 

Co není zakázáno, je dovoleno

Totožně jako při posuzování trestných činů, se o přestupek jedná pouze v zákonem jasně daných případech. Platí tedy obecná poučka, že co není zakázáno, je dovoleno a zároveň po vás nesmí být požadováno nic, než to, co vyžaduje zákon. I přestupkové řízení má svá pravidla a všichni zúčastnění je musejí dodržovat, a to včetně orgánů činných v přestupkovém řízení.

Je celkem nasnadě, že zkušený advokát se znalostí přestupkového řízení je v takovém případě nepostradatelnou pomocí. Často se setkávám s realizací pouhých domněnek nebo špatných výkladů zákona. Chcete-li přestupkovým řízením projít bez větší než nezbytně nutné újmy, rozhodně využijte možnosti zastupování nebo alespoň konzultace s advokátem.

Příklady úkonů advokáta pro přestupkové řízení

Poradenství a zastupování v řízení o dopravních přestupcích

Poradenství a zastupování v řízení o přestupcích na úseku podnikání

Poradenství a zastupování v řízení o přestupcích proti veřejnému pořádku

Poradenství a zastupování v řízení o přestupcích proti občanskému soužití

Sepsání a podání žaloby k soudu

Poradenství a zastupování v řízení o přestupcích proti majetku

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.