Top

Obhájce

Když už jde do tuhého.

Bylo-li proti nějaké osobě zahájeno trestní stíhání, respektive jí bylo sděleno obvinění, je tato osoba považována za obviněného. Od toho okamžiku přechází její advokát do role obhájce, který může využívat dalších zákonem stanovených možností k obhajobě svého klienta.

Obhájce je povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc, účelně využívat k hájení jeho zájmů prostředků a způsobů obhajoby uvedených v zákoně, zejména pečovat o to, aby byly v řízení náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny nebo jeho vinu zmírňují, a tím přispívat ke správnému objasnění a rozhodnutí věci.

 

Trestní řízení a trestní stíhání

Trestní řízení má dvě fáze:

 1. přípravné řízení
 2. řízení před soudem

Dojde-li v přípravném řízení ke sdělení obvinění, je od toho okamžiku zahájeno trestní stíhání, které končí pravomocným rozsudkem nebo rozhodnutím o ukončení trestního stíhání.

 

Přípravné řízení

V přípravném řízení činí orgány činné v trestním řízení (OČTŘ) na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění pachatele.

O zahájení úkonů trestního řízení, sepíše policejní orgán neprodleně záznam, ve kterém uvede skutkové okolnosti, pro které řízení zahajuje, a způsob, jakým se o nich dověděl. Opis záznamu zašle do 48 hodin od zahájení trestního řízení státnímu zástupci.

OČTŘ jsou oprávněny například:

 • vyžadovat vysvětlení, odborná vyjádření a znalecké posudky,
 • obstarávat podklady, ohledávat věci a místa činu,
 • vyžadovat zkoušky biologického materiálu,
 • pořizovat zvukové a obrazové záznamy,
 • snímat daktyloskopické otisky, provádět prohlídku těla a jeho zevní měření,
 • provádět neodkladné nebo neopakovatelné úkony,
 • a dokonce též zadržet podezřelou osobu.

Kterákoli osoba, která byla vyzvána policejním orgánem k podání vysvětlení, má právo na právní pomoc. Jinými slovy se smí poradit s advokátem. Pomoc advokáta spočívá zejm. ve vysvětlení význam jednotlivých úkonů policejního orgánu, o obsahu poučení (např. povinnost mlčenlivosti a možnosti odepření vysvětlení).

 

Obviněný

 • má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky;
 • má právo zvolit si obhájce a s ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení;
 • se v průběhu svého výslechu nemůže radit s obhájcem o tom, jak odpovědět na již položenou otázku;
 • může žádat, aby byl vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných úkonů přípravného řízení. Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby.

Po skončení fáze prověřování, zjednodušeně řečeno, OČTŘ rozhoduje, zda věc bude řešit soud či nikoli. A dále tak může následovat soudní proces se vším, co k tomu patří.

 

Obhájce

Obhájcem v trestním řízení může být jen advokát a stává se jím od okamžiku sdělení obvinění.

Přitom obviněný musí mít obhájce již v přípravném řízení:

 • je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo na pozorování v zdravotním ústavu,
 • je-li jeho svéprávnost omezena,
 • jde-li o řízení proti uprchlému,
 • při sjednávání dohody o vině a trestu.
 • považuje-li to soud a v přípravném řízení státní zástupce za nutné, zejména proto, že vzhledem k tělesným nebo duševním vadám obviněného mají pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit.
 • koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let, musí mít obviněný obhájce už v přípravném řízení.
 • v hlavním líčení konaném ve zjednodušeném řízení proti zadrženému, nebo
 • v řízení, v němž se rozhoduje o uložení nebo změně zabezpečovací detence nebo o uložení nebo změně ochranného léčení, s výjimkou ochranného léčení protialkoholního.

Obhájce je oprávněn již za přípravného řízení činit za obviněného návrhy, podávat za něho žádosti, opravné prostředky, nahlížet do spisů a zúčastnit se vyšetřovacích úkonů. S obviněným, který je ve vazbě, je oprávněn mluvit bez přítomností třetích osob.

Obhájce je v řízení před soudem oprávněn zúčastnit se všech úkonů, kterých se může zúčastnit obviněný. Obhájce má právo ve všech stádiích trestního řízení vyžádat si předem kopii nebo průpis protokolu o každém úkonu trestního řízení. Orgány činné v trestním řízení jsou povinny mu vyhovět; odmítnout mohou jen tehdy, když to není z technických důvodů možné.

Příklady úkonů advokáta / obhájce v trestním řízení

Poradenství před zahájením trestního řízení

Vysvětlení významu úkonů OČTŘ

Obhajoba v řízení před podáním obžaloby

Sepsání žádosti o přezkoumání postupu OČTŘ (průtahy, závady)

Sepsání žádosti o propuštění z vazby, o zrušení zákazu vycestování

Sepsání návrhu na doplnění vyšetřování, dokazování

Sepsání návrhu na dohodu o vině a trestu, event. na označení obviněného za spolupracujícího

Sepsání námitek o vyloučení OČTŘ, znalce

Sepsání stížností proti zahájení trestního stíhání, rozhodnutí o vazbě, o předběžném opatření

Řádná obhajoba v řízení před soudem

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.