Top

Podání vysvětlení

Nepodceňujte závažnost situace a chraňte svá práva již v prvních fázích trestního řízení.

Listina základních práv a svobod zaručuje, že každý od počátku řízení má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy. Proto advokát může poradit už před zahájením trestního řízení.

 

Každý, kdo byl vyzván k podání vysvětlení, má právo na právní pomoc, a tudíž se smí poradit s advokátem. Pomoc advokáta spočívá zejm. ve vysvětlení významu úkonů orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ), o obsahu poučení (zejm. povinnost mlčenlivosti a možnosti odepření vysvětlení).

Trestní řízení

Trestní řízení má dvě fáze: přípravné řízení a řízení před soudem. Orgány činné v trestním řízení činí v přípravném řízení šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění pachatele.

Orgány činné v trestním řízení jsou oprávněny např.:

  • vyžadovat podání vysvětlení, odborná vyjádření a znalecké posudky,
  • obstarávat podklady, ohledávat věci a místa činu,
  • vyžadovat zkoušky biologického materiálu,
  • pořizovat zvukové a obrazové záznamy,
  • snímat daktyloskopické otisky, provádět prohlídku těla a jeho zevní měření,
  • provádět neodkladné nebo neopakovatelné úkony,
  • a dokonce též zadržet podezřelou osobu.

 

Podání vysvětlení s advokátem

Do okamžiku sdělení obvinění nejste obviněným, tudíž nemůžete mít obhájce. Avšak i v této fázi máte právo na právní pomoc, např. advokáta při podání vysvětlení. Přitom právě advokát je povinen chránit a prosazovat vaše práva a oprávněné zájmy. Pokyny však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem. Advokát je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit ve vašem zájmu vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Příklady úkonů advokáta při podání vysvětlení

Právní poradenství před podáním vysvětlení

Vysvětlení významu úkonů OČTŘ

Účast při podávání vysvětlení

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.