Top

Mlčenlivost advokáta

Mlčenlivost advokáta je jeho povinnost, nikoliv výsada.

Advokát je vázán mlčenlivostí proto, aby mohl svým klientům zajistit maximální ochranu jejich práv a zájmů. Není to nástroj, kterým by se mohl poskytování některých informací záměrně vyhýbat nebo jej v tomto ohledu zneužívat.

 

Mlčenlivost advokáta je dána zákonem o advokacii a vztahuje se na všechny skutečnosti, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Podstatná je důvěra

Povinnost mlčenlivosti je základním předpokladem pro poskytování právní pomoci, a tím i nezbytnou podmínkou fungování demokratické společnosti. Výkon profese advokáta vychází z důvěrného vztahu mezi advokátem a klientem a z důvěry klienta v mlčenlivost advokáta. Nejedná se o výsadu advokáta, která by měla založit vynětí z obecně platného a závazného právního řádu, ale jde o povinnost uloženou advokátovi v zájmu jeho klientů a pro jejich ochranu. Tak zní nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 889/10.

Mlčenlivost advokáta není vázána na osoby, které s ním na poskytování právních služeb spolupracují. Ti jsou ale následně povinni tuto mlčenlivost dodržovat stejně jako advokát samotný. Tento závazek je trvalý a nepozbývá platnosti ani po odchodu advokáta z advokacie nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

 

Kdy může advokát promluvit

O zbavení advokáta mlčenlivosti rozhoduje klient, jehož se důvěrné informace týkají. Tento úkon však musí být učiněn písemně nebo do protokolu v řízení před soudem. Zároveň advokát nemusí zachovávat mlčenlivost v případě, je-li předmětem řízení spor mezi ním samým a jeho klientem nebo v případě, kdy je třeba chránit přímo práva advokáta. Pokud by se však advokát, a to i v rámci poskytování právních služeb, dozvěděl o páchání trestné činnosti, je o tom, jako každý jiný občan, povinen informovat příslušné orgány.

V případě exekučního řízení je na základě písemné žádosti advokát povinen sdělit údaje o klientovi, proti němuž je exekuce vedena. To znamená o jeho bankovních účtech, věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech. Tento konkrétní specifický případ se však týká pouze majetku, který advokát pro svého klienta spravuje, nikoli o majetku klienta, o němž může advokát mít poznatky.