Top

Obchodní smlouvy

Když se domlouvají podnikatelé.

V rámci svého podnikání vstupují podnikatelé do smluvních vztahů se svými obchodními partnery, s nimiž uzavírají různé typy obchodních smluv. Ty jsou obecně označovány jako smlouvy uzavírané podnikateli.

Uzavírání smluv se řídí občanským zákoníkem. O tom, zda se jedná o obchodní smlouvy či nikoliv, rozhoduje statut stran, které takovou smlouvu uzavírají. Pokud například kupní smlouvu uzavírají dva podnikatelé, řídí se ustanoveními pro kupní smlouvu uzavíranou podnikateli. Je-li jednou ze stran spotřebitel, musí být ve smlouvě zohledněna ochrana spotřebitele.

 

Smluvní typ obchodní smlouvy

Občanský zákoník definuje pravidla pro různé typy smluv. Proto je velmi důležité vědět, jaký typ smlouvy právě uzavíráte. Nezáleží přitom, co si myslíte, ale jaké náležitosti smlouva splňuje. Jsou-li to náležitosti pro smlouvu o dílo, nemusíte si toho být vědomi, ale uzavíráte smlouvu o dílo. Některé typy obchodních smluv mohou mít velmi podobné rysy, například kupní smlouva a smlouva o dílo. Avšak vycházejí z nich různá práva o povinnosti, proto je nutné předem vědět, o jaký konkrétní typ obchodní smlouvy se jedná.

 

Příklady náležitostí pro některé typy obchodní smlouvy
Smlouva o obchodním zastoupení
 • smluvní strany: obchodní zástupce a zastoupený (oba musejí být podnikatelé)
 • druh zprostředkovávaných smluv
 • závazek obchodního zástupce vyvíjet soustavnou činnost pro zastoupeného
 • úplatnost
 • písemná forma
Smlouva o tichém společenství
 • smluvní strany: tichý společník a podnikatel
 • závazek tichého společníka poskytnout podnikateli určitý vklad a podílet se jím na jeho podnikání
 • předmět vkladu a jeho hodnota
 • závazek podnikatele k placení části čistého zisku po odečtení povinného přídělu do rezervního fondu (je-li podnikatel povinen tento fond vytvářet), vyplývající z podílu tichého společníka na výsledku podnikání (rozsah účasti tichého společníka na zisku a ztrátě musí být stejný)
Smlouva o koupi závodu
 • smluvní strany: prodávající a kupující
 • předmět: obchodní závod (organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti)
 • závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k závodu
 • závazek kupujícího převzít závazky prodávajícího související se závodem
 • závazek kupujícího zaplatit kupní cenu
Smlouva o skladování
 • smluvní strany: skladovatel a ukladatel
 • závazek skladovatele převzít věc za účelem jejího uložení a opatrování
 • závazek ukladatele zaplatit skladovateli úplatu (skladné)
Smlouva komisionářská
 • smluvní strany: komisionář a komitent
 • závazek komisionáře zařídit vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou záležitost
 • specifikace záležitosti
 • závazek komitenta zaplatit úplatu
Smlouva zasilatelská
 • smluvní strany: zasílatel a příkazce
 • závazek zasílatele vlastním jménem na účet příkazce obstarat přepravu zásilky z určitého místa do určitého jiného místa
 • určení místa odeslání a místa dodání
 • závazek příkazce zaplatit úplatu
Smlouva o přepravě věci
 • smluvní strany: dopravce a odesílatel
 • závazek dopravce přepravit věc (zásilku)
 • či osobu z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení)
 • specifikace místa odeslání nebo odjezdu a místa určení
 • závazek odesílatele nebo cestujícího zaplatit úplatu (přepravné)
Smlouva o nájmu dopravního prostředku
 • smluvní strany: pronajímatel a nájemce
 • závazek pronajímatele přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání
 • závazek nájemce zaplatit úplatu (nájemné)
Smlouva o provozu dopravního prostředku
 • smluvní strany: poskytovatel provozu dopravního prostředku a objednatel provozu dopravního prostředku
 • závazek provozce přepravit náklad určený objednatelem provozu dopravního prostředku a k tomu účelu s dopravním prostředkem buď vykonat jednu nebo více předem určených cest nebo během smluvené doby vykonat cesty podle určení objednatele
 • specifikace nákladu k přepravě
 • závazek objednatele zaplatit úplatu

 

Chcete-li mít jistotu, že vaše obchodní smlouvy splňují podstatné náležitosti, nechte si je sepsat nebo alespoň zkontrolovat advokátem. Budete mít jistotu, že vztahy s vašimi obchodními partnery stojí na solidních základech.

Příklady úkonů advokáta pro obchodní smlouvy

Sepsání smlouvy o obchodním zastoupení

Sepsání smlouvy o tiché společnosti

Sepsání nájemní smlouvy prostor sloužících podnikání

Sepsání leasingové smlouvy

Sepsání smlouvy o koupi závodu

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.