Top

Obchodní podmínky

Nastavte transparentní a srozumitelná pravidla pro své zákazníky a zjednodušte si uzavírání smluv.

Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou a užitečnou součástí podnikatelské činnosti. Zjednodušují proces uzavírání smluv a umožňují provádět hromadné změny na jednom místě.

Správně vyhotovené obchodní podmínky zajišťují právní ochranu vašeho podnikání a zabraňují vzniku případných problémů. Vaše smlouvy s pouhým odkazem na podmínky tak mohou být jednoduché, stručné a pro zákazníky srozumitelné.

 

Klíčový dokument pro zákazníky

Ať už se jedná o specifické nebo všeobecné obchodní podmínky, jsou součástí smlouvy mezi tím, kdo poskytuje zboží nebo službu a tím, kdo je odebírá (zákazník). Nemusí se jednat o smlouvu písemnou. Dnes se můžete často setkat s formou uzavření smlouvy elektronickou cestou, například odesláním objednávky stisknutím tlačítka. Obchodní podmínky by měly tento okamžik uzavření smlouvy jasně definovat. Je-li smlouva uzavírána písemně, měly by obchodní podmínky být nedílnou součástí tištěné verze podepisované smlouvy.

 

Vyšší nároky na podmínky pro spotřebitele

Jsou-li vašimi zákazníky spotřebitelé, mějte na paměti, že je jim v rámci občanského zákoníku poskytována větší ochrana. Vaše obchodní podmínky by toto měly reflektovat. Zajímavostí je, že musí obsahovat například údaj o způsobu mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů na vás, jako na podnikatele. Tím je většinou Česká obchodní inspekce, ale může to být i ČNB nebo jiné orgány státního dozoru.

Občanský zákoník zároveň v obchodních podmínkách zakazuje užití ustanovení, která by

  • vylučovala práva spotřebitelů z vadného plnění,
  • umožňovala ponechání si kupní ceny, pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy,
  • umožňovala bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, když spotřebitel tuto možnost nemá,
  • umožňovala zvýšit cenu a spotřebiteli neumožnit následné odstoupení od smlouvy,
  • dávala právo na smluvní pokutu, pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy.

 

Naopak je řada dalších ustanovení, která musejí být v obchodních podmínkách uvedena.

Nespoléhejte se na vzor obchodních podmínek stažených z internetu. Jedná se o klíčový dokument pro vaše podnikání. Definují vztahy s vašimi zákazníky, a proto je potřeba jejich přípravě věnovat náležitou pozornost. Ideálně pak s pomocí advokáta, který vás upozorní na všechny náležitosti i souvislosti s přihlédnutím ke specifikům vašeho podnikání. Univerzální dokument vás v žádném případě neochrání a může vám způsobit dokonce škodu.

Příklady úkonů advokáta pro obchodní podmínky

Konzultace ohledně možných postupů

Poradenství při volbě formy obchodních podmínek

Konzultace o právech spotřebitelů

Zastupování před orgány a vyřizování administrativy

Zastupování při jednání s obchodními partnery

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.