Top

Zastupování poškozeného

Kromě výkonu trestu by měl pachatel trestného činu také odškodnit poškozeného.

Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Vzniklá újma musí být způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik v příčinné souvislosti s trestným činem.

Jste-li takto poškozeným, nenechte si odškodnění ze strany pachatele proklouznout mezi prsty a využijte možnosti zastupování poškozeného advokátem. Málokterý pachatel se postaví ke svému činu čelem a poškozené odškodní „bez vyzvání“. Většinou musíte o svá práva bojovat.

 

Na co má poškozený nárok?

Jako poškozený chcete sledovat především své zájmy. Trest má pro pachatele víceméně preventivně výchovný smysl a jeho druh nebo délka nemusí být pro vaše psychické nebo faktické odškodnění nikterak zásadní. Proto je logické, když využijete všech zákonných možností, jak do trestního řízení zasáhnout a získat adekvátní výsledek, například:

  • činit návrh na doplnění dokazování,
  • nahlížet do spisu,
  • zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu,
  • zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a před skončením řízení se k věci vyjádřit.

Poškozený je také oprávněn navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování; je-li sjednána dohoda o vině a trestu, je třeba návrh učinit nejpozději při prvním jednání o takové dohodě. Z návrhu musí být patrno, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy uplatňuje nebo z jakých důvodů a v jakém rozsahu se uplatňuje nárok na vydání bezdůvodného obohacení. Důvod a výši škody, nemajetkové újmy nebo bezdůvodného obohacení je poškozený povinen doložit.

Poškozený, který je obětí trestného činu podle zákona o obětech trestných činů, má právo v kterémkoliv stadiu trestního řízení učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na jeho dosavadní život.

 

Poškozený je stranou trestního řízení.

V přípravném řízení nesmějí orgány činné v trestním řízení zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného.

Orgány činné v trestním řízení jsou povinny v každém období řízení umožnit poškozenému plné uplatnění jeho práv, o kterých je třeba ho podle zákona vhodným způsobem a srozumitelně poučit, aby mohl dosáhnout uspokojení svých nároků; řízení musí vést s potřebnou ohleduplností k poškozenému a při šetření jeho osobnosti.

 

Zastupování poškozeného

Poškozený se může dát zastupovat zmocněncem, kterým může být i advokát. Zmocněnec poškozeného může být současně důvěrníkem podle zákona o obětech trestných činů. S ohledem na to, že trestní řízení bývá zpravidla velmi komplikované, vstupují do něj zájmy státu prostřednictvím státního zástupce, bezpečnostní složky, svědci atp., může být pro poškozeného laika obzvlášť složité se v řízení orientovat. Erudovaný advokát je v takovém případě jasnou výhodou.

Zmocněnec poškozeného je oprávněn činit za poškozeného návrhy a podávat za něj žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn zúčastnit se všech úkonů, kterých se může zúčastnit poškozený.

Zmocněnec poškozeného je již od zahájení trestního stíhání oprávněn být přítomen při vyšetřovacích úkonech. Může obviněnému i jiným vyslýchaným osobám klást otázky, avšak teprve tehdy, až policejní orgán výslech skončí a udělí mu k tomu slovo. Námitky proti způsobu provádění úkonu může vznášet kdykoli v jeho průběhu.

Poškozený a jeho zmocněnec mají právo nahlížet do spisů, činit si z nich výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí.

Příklady úkonů advokáta při zastupování poškozeného

Sepsání návrhu na doplnění dokazování

Účast při sjednávání dohody o vině a trestu

Účast v hlavním líčení

Sepsání návrhu na náhradu škody nebo újmy

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.