Top

Náhrada škody

Peníze nebo život? Náhrada škody vám náleží v případě újmy obojího.

I když se to někdy nemusí zdát zcela zřejmé, právní úroveň společnosti se stále vyvíjí kupředu. Jedním z důkazů je například změna vnímání toho, co může poškozený vnímat jako škodu.

Aby se pojmy nepletly, zavádí Občanský zákoník pojem újma. Ten v sobě zahrnuje jak újmu majetkovou (škoda), tak i nemajetkovou. Další krokem vpřed je zjednodušení, které vzniklo zrušením rozdělení uplatnění tohoto práva na podnikatele a nepodnikatele. Nic to ovšem nemění na faktu, že celá právní úprava, jíž je ošetřena náhrada škody, je velmi obsáhlá. Proto je pro úspěšné uplatnění náhrady škody klíčové využít služeb advokáta.

 

Vznik odpovědnosti za škodu / újmu

Základní předpoklad pro vznik odpovědnosti za škodu je porušení:

  • dobrých mravů
  • zákona
  • smlouvy

Celá problematika je nicméně velmi složitá a dále se větví. Například zatímco u porušení dobrých mravů nebo porušení zákona je pro vznik práva na náhradu škody potřeba prokázat zavinění, v případě porušení smlouvy tomu tak není. Uveďme si velmi zjednodušený příklad.

Jste dodavatelem klíčových komponentů pro výrobu nákladních lodí. Jste smluvně zavázán ke svému odběrateli, že své díly dodáte k určitému datu. Vaši manufakturu však v rámci konkurenčního boje někdo podpálí a vy nesplníte svůj závazek vůči odběrateli svých výrobků. V takovém případě váš odběratel nemusí prokazovat vaše zavinění a vy jste vůči němu odpovědní za škodu, zatímco vy musíte prokázat zavinění zakladatele požáru, abyste po něm mohli požadovat náhradu škody. Tento příklad je velmi zjednodušený a záměrně v něm vynechávám další okolnosti, které jsou pro potřeby tohoto článku nadbytečné.

 

Náhrada škody formou vrácení do původního stavu

Primární formou pro poskytnutí náhrady škody je uvedení do původního stavu. Není proto vždy možné vyžadovat po škůdci peníze jako odškodnění. To však neplatí pro nemajetkovou újmu. Tam si lze uvedení do původního stavu jen velmi těžko představit, ovšem zákon to samozřejmě nevylučuje. Záleží na okolnostech. Navíc náhrada nemajetkové újmy musí mít buď oporu přímo v zákoně nebo si jí strany musejí zvlášť smluvně domluvit. I zde ale existují výjimky.

 

Smluvní ujednání o odpovědnosti za škodu

Dalším aspektem, který v této problematice přichází do hry, je možnost upravit práva odpovědnosti za škodu smluvně. Můžete se tak některých nároků na náhradu škody zříci nebo naopak zvýšit sílu odpovědnosti za způsobenou újmu. I když některé aspekty opět upravuje zákon, variant, jak si tuto problematiku smluvně ošetřit je mnoho.

 

Jak už jsem zmínil výše, problematika okolo náhrady škody je velmi komplexní a komplikovaná. Ačkoli jsou práva poškozených do značné míry zákonem posílena, je vždy velmi žádoucí, aby ta či ona strana měla ve sporu k sobě dobrého advokáta, který je v dané oblasti silně erudovaný. I na drobnostech v tomto ohledu záleží. Tak si nenechte protéct svoje práva mezi prsty.

Příklady úkonů advokáta při vymáhání náhrady škody

Konzultace ohledně možných postupů

Pokus smírného vyřešení životní situace

Sepsání návrhu na náhradu škody či nemajetkové újmy

Zastupování v event. řízení

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.